Poznaj porady prawne w Lesznie!

Wybierz interesujący Cię artykuł i przeczytaj porady prawne stworzone z wiedzą i pasją...

Kancelaria prawna Wrocław a radca prawny Leszno

Radca prawny Leszno, w szerokim zakresie oferuje porady prawne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i podmioty prawa handlowego. Radca prawny Wrocław pobobnie. Przeczytaj! ...więcej

Radca prawny Wrocław a Leszno

Dowiedz się, dlaczego warto skorzystać z usług prawnych w swojej lokalizacji! Tematy osób zgłaszających się do Kancelarii z Wrocławia i Leszana są bardzo podobne do problemów ludzi z innych miast. Przeczytaj! ...więcej

Sprzedaż długu firmom windykacyjnym - Porady prawne Leszno

Wszyscy wiemy, że od jakiegoś czasu banki sprzedają swoje niespłacone wierzytelności. Odsprzedają je różnym firmom zajmującym się windykacją niespłaconych kredytów i pożyczek przez kredytobiorców. Taka sytuacja ma miejsce najczęściej, kiedy gdy bank wykorzysta wszystkie możliwe szybkie drogi sądowe. Czyli np. nadanie klauzuli wykonalności na bankowy tytuł egzekucyjny. Albo postępowanie egzekucyjne nie będzie już możliwe. Bywało jednak, że nie wszystkie sądy były pewne przy zasądzaniu konkretnych windykowanych należności firmom windykacyjnym bądź funduszom resekurytyzacyjnym „czy przerwa biegu przedawnienia spowodowana złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji przez wierzyciela będącego bankiem wywołuje skutek wobec cesjonariusza tej wierzytelności nie będącego bankiem, gdy egzekucja prowadzona na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności została umorzona na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c.? W tej sprawie swoje zdanie wyraził nawet Sąd Najwyższy, który w sprawie o numerze III CZP 29/16 wydał uchwałę o stosownej treści, rozwiewając wszelkie wątpliwości ...więcej

Zasiedzenie służebności - Kancelaria Prawna Leszno

Zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, przedsiębiorstwa energetyczne (przesyłowe) mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o tak zwane zasiedzenie służebności przesyłu. Czym jest służebność przesyłu? To obciążenie nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, którego własność stanowią urządzenia (na przykład energetyczne) prawem, w którym przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Do ustanowienia służebności przesyłu konieczne jest zawarcie umowy, w której właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniej opłaty w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Taka służebność może być także ustanowiona przez sąd. Zasiedzenie służebności przesyłu jest możliwe o ile bieg terminu zasiedzenia nie został przerwany. Nie jest to jednak zgodne z interesem właściciela nieruchomości ...więcej

Kancelaria Leszno ARTEMIDA - Zachowek

Często do chodzi do sytuacji, w których spadkodawca rozporządza swoim majątkiem w taki sposób, że wcześniej przekazana darowizna wyczerpuje cały spadek uprawnionego spadkobiercy. Uwaga - nie wynika jednak z tego, że taki spadkobierca, który jest uprawniony do zachowku, jest pozbawiony roszczeń. Na szczęście z pomocą przychodzą liczne orzeczenia sądowe. Z tej perspektywy warto przytoczyć orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 października 2012 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 511/12, które odnosi się do sytuacji, w której odpowiedzialność osób obdarowanych z tytułu roszczeń o zachowek jest zależy od tego, czy osoba obdarowana jest jednocześnie osobą uprawnioną do zachowku po spadkodawcy, czy też nie ...więcej

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci - Prawnik Leszno

W Polsce ma miejsce niepokojący proceder niepłacenia alimentów przez osoby zobowiązane. Obowiązek ten wynika wprost Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i wyraża się w obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Bezpośrednio obciąża on krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. I, co ważne, nie może być przekazany odpłatnie czy nie odpłatnie na rzecz inne osoby, nawet jeśli jest to rodzina. Jak potwierdził Sąd Najwyższy, obowiązek alimentacyjny ma charakter osobisty i osoba zobowiązane do zapłaty alimentów nie może się z niego wyłączyć. W momencie, kiedy osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie uiszcza ich na rzecz osoby uprawnionej, tej drugiej służy pozew do sądu rejonowego ...więcej

Renta Odszkodowawcza - Porady prawne Leszno

Szkodę na osobie powstałą w wyniku wypadku komunikacyjnego, którą może być uszkodzenia ciała bądź rozstrój zdrowia można „zadośćuczynić” za pomocą renty odszkodowawczej. Została ona uregulowana w przepisach Kodeksu Cywilnego w art. 444 § 2. Ze swojej istotny renta odszkodowawcza ma zapewnić osobie poszkodowanej stałe świadczenie oraz umożliwienie zrekompensowania szkody majątkowej. Następstwa wypadku komunikacyjnego powinny mieć charakter trwały, żeby można było orzec rentę odszkodowawczą. Ważne jest jednakże to, że nie jest wymagane aby następstwa te były nieodwracalne. Szkoda przyszła wynika ze zwiększenia się potrzeb poszkodowanego. W zasadzie są to stale powtarzające się wydatki na zaspokojenie takich potrzeb, jak na przykład konieczność stałego leczenia. Ważny jest również aspekt ograniczenia widoków powodzenia na przyszłość. Wyraża się on w uszczerbku majątkowym, polegającym na utracie innych korzyści majątkowych, jakie poszkodowany, dzięki swoim właściwościom mógłby osiągnąć, gdyby nie uszczerbek na zdrowiu będący skutkiem wypadku komunikacyjnego ...więcej

Niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę

Każde wypowiedzenie umowy o pracę stanowi istotne naruszenie poczucia bezpieczeństwa każdego pracownika. Tym bardziej wypowiedzenie umowy bezprawne, albo bez wypowiedzenia. Tymczasem przed takimi działaniami nieuczciwego pracodawcy chroni pracownika Kodeks Pracy. Przede wszystkimi może on wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Jeśli w wyniku orzeczenia sądowego pracownik taki zostanie przywrócony do pracy, wówczas przysługuje mu wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Pracownik, który przed sądowym przywróceniem do pracy znalazł zatrudnienie u innego pracodawcy, może rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą ...więcej

Obrona przed komornikiem - Porady prawne Leszno

Czy można skutecznie obrobić sie przed działaniem komornika? Okazuje się, że zgodnych z prawem sposobów przed takim działaniem jest kilka. A czy są metody mniej zgodne z prawem? Okazuje się, że tych jest co najmniej kilkanaście. W tym artykule zajmę się jednak tylko i wyłącznie tą pierwszą grupą. Jednym z nich jest tak zwane powództwo przeciwegzekucyjne (składane do sądu i przysługujące dłużnikowi albo osobie trzeciej, wobec której egzekucja nie toczy się w sposób bezpośredni). Drugim wniesienie skargi na czynności komornika (która jest środkiem nadzoru sądowego nad komornikiem). Obie metody obrony wymagają dokładniejszego omówienia ze względu na ich złożoność ...więcej

Rozwód z winy małżonka - Porady prawne Leszno

Sposobem rozwiązania małżeństwa jest rozwód. Rozwód następuje wyłącznie przez orzeczenie sądu. Konieczne jest jednak spełnienie określonych przesłanek. Jedne mają charakter pozytywny, czyli są to fakty, które muszą zaistnieć. Inne - mają charakter negatywny, czyli chodzi o fakty, które zaistnieć nie mogą. Oba rodzaju przesłanek wymienia szczegółowo artykuł 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z rozwodem wiąże się wiele kwestii wymagających wyjaśnienia. Od uprawnienia do złożenia pozwu o rozwód, przez właściwość sądową, proces aż po ustanowienie opieki nad dziećmi i wysokości alimentów. Z rozwodem często wiąże się też tematyka separacji ...więcej

Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. - Porady prawne Leszno

Chociaż zaletą prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest, jak sama nazwa mówi, ograniczenie odpowiedzialności jej wspólników i zarządu do wysokości majątku spółki, bywają sytuacje, w których wierzyciele mogą dochodzić swoich praw właśnie od zarządu spółek z o.o. czy ich właścicieli. Okazuje się, że w związku z wzrastającą ilością bezskutecznych egzekucji prowadzonych przeciwko spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością wielu wierzycieli właśnie coraz częściej wszczyna powództwo artykułu 299 kodeksu spółek handlowych. Temat odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. jest szeroki. Jest tutaj także bogate sądowe orzecznictwo. Warto przyjrzeć się zatem dokładniej szczegółom dotyczącym tych regulacji ...więcej