Porady prawne Leszno: Windykacja, klauzule i bank

Od pewnego czasu bardzo powszechnym zjawiskiem jest sprzedaż przez banki różnym przedsiębiorstwom zajmującym się windykacją niespłaconych kredytów i pożyczek przez kredytobiorców. Jest to jeden z tematów, który na codzień może się spotkać z zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi, którą są porady prawne Leszno. Najczęściej zdarza się to w sytuacji, gdy bank po wyczerpaniu możliwej sobie szybkiej drogi sądowej (tj. nadanie klauzuli wykonalności na bankowy tytuł egzekucyjny (BTE), który mógł stanowić tytuł wykonawczy do dnia 1 sierpnia 2016r.) oraz egzekucyjnej (tj. złożenie do komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie BTE). Jednakże nie wszystkie sądy przy zasądzaniu konkretnych należności przedsiębiorcom windykacyjnym bądź funduszom resekurytyzacyjnym były przekonane "czy przerwa biegu przedawnienia spowodowana złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji przez wierzyciela będącego bankiem wywołuje skutek wobec cesjonariusza tej wierzytelności nie będącego bankiem, gdy egzekucja prowadzona na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności została umorzona na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c.

W przedmiotowej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy, który w sprawie o sygn. akt III CZP 29/16 w dniu 29 czerwca 2016r. wydał uchwałę o treści: „Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.).” W uzasadnieniu powyższej uchwały Sąd Najwyższy wskazał co prawda, że rzeczywiście w sytuacji cesji wierzytelności na nabywcę przechodzi ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi (wszystkie właściwości, przywileje oraz braki), albowiem zgodnie z art. 509 § 2 k.c. ustawodawca zakłada identyczność wierzytelności cesjonariusza (nabywca wierzytelności) z wierzytelnością cedenta (zbywca wierzytelności).


Porady prawne Leszno na temat nabywcy


Co do zasady, nabywca wstępuje w sytuację prawną swego poprzednika, w tym również w zakresie przedawnienia, zbycie wierzytelności jest bowiem irrelewantne dla jego biegu. Nie mniej jednak w przypadku wierzytelności objętej bankowym tytułem wykonawczym sytuacja prawna cesjonariusza kształtuje się odmiennie od sytuacji prawnej nabywcy wierzytelności objętej innym tytułem wykonawczym. Jak informują nas specjaliści Kancelaria Leszno pozwala na zebranie bardzo ciekawych informacji. Uprawnienie do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przysługiwało jedynie bankom i tylko na ich rzecz mogła być nadana klauzula wykonalności (możliwość ta istniała do dnia 1 sierpnia 2016r.). Natomiast cesjonariusz nie będący bankiem nie mógł kontynuować egzekucji wszczętej przez bank. W związku z powyższym fundusz sekurytyzacyjny lub przedsiębiorstwo windykacyjne, które nie mogło się powołać na bankowy tytuł egzekucyjny (a co za tym idzie przejście uprawnień i uzyskanie klauzuli wykonalności na podstawie art. 788 § 1 k.p.c.), musi ustalić istnienie swego roszczenia od kredytobiorcy w drodze procesu sądowego oraz uzyskać nowy tytuł wykonawczy, a dopiero na jego podstawie egzekwować roszczenie.

Nadto w ślad za wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2014 r., II CSK 196/14 należy wskazać, iż przerwanie biegu przedawnienia na podstawie art. 123 § 1 pkt 1 k.p.c. następuje, co do zasady, tylko pomiędzy stronami postępowania, jeżeli z istoty łączącego je stosunku prawnego wynika, że są materialnie zobowiązane lub uprawnione, a więc skutek przerwania zachodzi tylko w podmiotowych i przedmiotowych granicach czynności podjętej przez wierzyciela. Wniosek o wszczęcie egzekucji wywołuje zatem skutek przerwy wtedy, gdy pochodzi od wierzyciela wskazanego w tytule egzekucyjnym, na rzecz którego została wydana klauzula wykonalności, albowiem nie jest wystarczająca tożsamość wierzytelności lecz konieczna jest również identyczność osób, na rzecz których czynność ta została dokonana.

Skutki prawne postępowania egzekucyjnego wszczętego na podstawie bankowego tytułu wykonawczego związane są więc tylko z podmiotami w nim uczestniczącymi na podstawie tego tytułu w granicach podmiotowych i przedmiotowych ukształtowanych treścią klauzuli wykonalności. Nie może umknąć uwadze, że przerwa biegu przedawnienia została spowodowana czynnością banku zmierzającą do egzekwowania roszczenia, podczas gdy nabywcy nie będącemu bankiem miałaby służyć do jego dochodzenia. Nabywca wierzytelności nie będący bankiem nabywa wierzytelność w swej treści i przedmiocie tożsamą z wierzytelnością zbywającego banku, ale nie wchodzi w sytuację prawną zbywcy wywołaną przerwą biegu przedawnienia i rozpoczęciem biegu na nowo.

Porady prawne a postępowanie egzekucyjne

Czynność wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez bank wywołuje materialnoprawny skutek przerwy biegu przedawnienia jedynie w stosunku do wierzyciela objętego bankowym tytułem wykonawczym, natomiast nabywca wierzytelności nie będący bankiem, nawet jeżeli nabycie nastąpiło po umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c. i rozpoczęciu biegu terminu przedawnienia w stosunku do banku na nowo, nie może się powołać na przerwę biegu przedawnienia wywołaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego przez pierwotnego wierzyciela będącego bankiem. Jak uświadamia nas radca prawny Leszno warto zaznaczyć wyjątkowość przywileju wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego. Taka wyjątkowość prowadzi do wniosku, że skoro nie może on być podstawą egzekucji na rzecz innych osób, niż w nim wskazane za wyjątkiem następstwa prawnego po stronie wierzyciela innego banku, to również materialnoprawne skutki wszczęcia postępowania egzekucyjnego jako czynności wierzyciela – banku prowadzącej do przerwy biegu przedawnienia dotyczą wyłącznie tego wierzyciela i nie dotyczą nabywcy nie będącego bankiem. Jednakże na samym końcu należy dodać, iż dłużnik ażeby uchronić się przed koniecznością uregulowania wobec przedsiębiorstw windykacyjnych lub funduszy sekurytyzacyjnych przedawnionego długu musi zgłosić zarzut przedawnienia. Taką możliwość ma w sądzie, a gdy dostanie nakaz – pisząc sprzeciw od nakazu zapłaty i podnosząc w nim zarzut przedawnienia zapłaty, albowiem sąd z urzędu nie bierze pod uwagę kwestii przedawnienia, lecz tylko i wyłącznie na zarzut strony.

Renta odszkodowawcza ma periodyczny charakter i z tego względu jest ona w zasadzie przyznawana na czas nieoznaczony.

Renta powinna zostać przyznana na taki okres, w jakim to okresie występują trwałe przesłanki przemawiające za jej zasądzeniem – nie zawsze wymagane jest wskazanie terminu końcowego świadczenia renty na rzecz poszkodowanego. Orzeczenie, w którym sąd orzeka o obowiązku zapłaty renty ma jedynie charakter deklaratoryjny, a zatem nie ma przeszkód, ażeby osoba poszkodowana żądała zapłaty renty również za okres poprzedzający wytoczenie powództwa. Nie mniej jednak, zasądzenie renty odszkodowawczej bez określenia terminu końcowego nie jest związane z jakimkolwiek ryzykiem po stronie zobowiązanego do świadczenia, albowiem w przypadku postępu medycyny, poprawy stanu zdrowia osoby poszkodowanej oraz uzyskania przez nią zdolność do pracy, na podstawie art. 907 § 2 k.c. dłużnik (tj. zobowiązany) może wystąpić z powództwem o zmianę jej wysokości, bądź ustalenie wygaśnięcia swego obowiązku.

W sytuacji zasądzenia renty odszkodowawczej, nowe okoliczności, będące podstawą dla stwierdzenia zmiany stosunków, mogą dotyczyć sfery osobistej uprawnionego do renty bądź też zobowiązanego do świadczenia tytułu, jak również kwestii o charakterze obiektywnym.

Porady prawne Leszno

Kontakt

ARTEMIDA
Kancelaria Radców Prawnych
B.Wawrzynowska, M.Wojciechowski s.c.
ul. Narutowicza 17/2
64-100 Leszno

+48 601 576 550
bozena@kancelaria-artemida.pl

+48 605 961 798
marek@kancelaria-artemida.pl

+48 661 694 425
katarzyna@kancelaria-artemida.pl

Możesz się z nami skontaktować nawet do godziny 20-tej!